Likvidácia azbestu zahrňuje:

 • Konzultácie a poradenstvo
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Komunikácia s príslušnými úradmi, miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prejednanie navrhnutých opatrení a technologického postupu
 • Demontáž a likvidácia odborne vyškoleným a skúseným personálom, v podtlakovom systéme s filtráciou vzduchu pomocou zariadenia s HEPA filtráciou triedy H14 (absolútny filter s účinnosťou 99,995%). Táto technológia zamedzuje šírenie azbestových vlákien mimo kontrolované pásmo
 • Meranie prostredia a vypracovanie záverečnej správy

Likvidácia azbestu na kľúč

 • Naša spoločnosť zaistí všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie odpadu na skládku nebezpečného odpadu na kľúč
 • Likvidáciu a sanáciu materiálu s obsahom azbestu robíme technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi v SR a zároveň vyhovuje predpisom platných v EU.
 • Zaisťujeme komplexné riešenie v oblasti likvidácie azbestového nebezpečenstva od menších likvidácii eternitových strešných krytín, likvidáciu stavieb s ľahkým fasádnym opláštením z tzv. Boletických panelov, až po veľké a náročnejšie likvidácie celých stavebných komplexov s výskytom azbestového nebezpečenstva.
 • Našou najväčšou prioritou je vysoká kvalita prevedenia, dodržanie termínov a dohodnutého rozpočtu.

kontaktujte nás

Vedeli ste že?

 • V Slovenskej republike reguluje práce s azbestom nariadenie vlády SR č. 33/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
 • AZBEST je klasifikovaný podľa prílohy VI Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ako látka s toxicitou pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1, s výstražným upozornením H372, ktorým sa stanovia zoznamy nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov ich uvádzanie na trh alebo do obehu zakázané a ich použitie obmedzené.

Výbor vrchných inšpektorov práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC)

Ak robíte práce pri ktorých môže dôjsť ku kontaktu s azbestom alebo k poškodeniu materiálu s obsahom azbestu mali by ste vedieť ako postupovať, keď behom svojej práce neočakávanie prídete do styku s materiálmi s podozrením na obsah azbestu alebo náhodne poškodíte materiáli obsahujúce azbest.

Ak náhodne poškodíte materiál obsahujúci azbest mali by ste:

 • Okamžite zastaviť prácu
 • Zabrániť všetkým ostatným osobám vstupu do priestoru
 • Skontrolovať či na odeve máte nejaký prach alebo úlomky, a pokiaľ áno, odložiť kontaminovaný odev do plastového vreca, osprchovať sa (ak je to možné) alebo sa dôkladne umyť a opláchnutím odstrániť všetok prach z umyvárne.