Azbest

 • Je nebezpečný pri vdychovaní vlákien
 • Je preukázaný karcinogén
 • Prácu s azbestom môže vykonávať bezpodmienečne iba odborná a špecializovaná spoločnosť
 • Pri svojpomocnej demontáži môže dôjsť k verejnému ohrozeniu zdravia
 • Na prácu s azbestom v Slovenskej republike dohliada miestne príslušný úrad verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/

Azbest je nebezpečný, ak je rozptýlený vo vzduchu vo forme veľmi malých vlákien, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Vdychovanie týchto azbestových vlákien môže spôsobiť niektoré z nasledujúcich ochorení:

 • Azbestóza, zjazvenie pľúcnej tkaniny
 • Rakovina pľúc
 • Mezoteliom, rakovina pleury alebo pobrušnice

Azbestóza vážne sťažuje dýchanie a môže byť spolupríčinou smrti. Rakovina pľúc je smrtelná približne v 95% prípadov. Zhubný nádor pľúc môžeme sledovať aj v prípadoch azbestózy. Mezoteliom je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré obvykle vedie k smrti do 12 až 18 mesiacov od určenia diagnózy.

Vedeli ste že?

 • V Slovenskej republike reguluje práce s azbestom nariadenie vlády SR č. 33/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
 • AZBEST je klasifikovaný podľa prílohy VI Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ako látka s toxicitou pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1, s výstražným upozornením H372, ktorým sa stanovia zoznamy nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov ich uvádzanie na trh alebo do obehu zakázané a ich použitie obmedzené.

Výbor vrchných inšpektorov práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC)

Ak robíte práce pri ktorých môže dôjsť ku kontaktu s azbestom alebo k poškodeniu materiálu s obsahom azbestu mali by ste vedieť ako postupovať, keď behom svojej práce neočakávanie prídete do styku s materiálmi s podozrením na obsah azbestu alebo náhodne poškodíte materiáli obsahujúce azbest.

Ak náhodne poškodíte materiál obsahujúci azbest mali by ste:

 • Okamžite zastaviť prácu
 • Zabrániť všetkým ostatným osobám vstupu do priestoru
 • Skontrolovať či na odeve máte nejaký prach alebo úlomky, a pokiaľ áno, odložiť kontaminovaný odev do plastového vreca, osprchovať sa (ak je to možné) alebo sa dôkladne umyť a opláchnutím odstrániť všetok prach z umyvárne.

Mám záujem o nezáväznú
cenovú ponuku